Schotelverbod

Schotelverbod

Beperking van vrijheid van nieuwsgaring is een beperking van een democratische vrijheid

Stichting Satellietplatform komt op voor belangen schotelbezitters.

Onlangs oordeelde Het Amsterdamse gerechtshof dat het belang van verhuurder Ymere om geen individueel geplaatste satellietschotels op zijn gebouw te hebben zwaarder weegt dan het recht van de huurder op vrije nieuwsgaring. Volgens het hof zijn de zenders te ontvangen via het internet en was daarmee een alternatief beschikbaar.

Is de uitspraak van het hof illegaal?
Op grond van artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft eenieder het recht om informatie te ontvangen die hij of zij wenst, op de wijze die hij of zij wenst. De reikwijdte van dit artikel in relatie tot het hebben en houden van een schotelantenne is in heldere bewoordingen in 2009 door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens [EHRM] vastgesteld. Zie EHRC 2009, 17.

Kort gezegd is in deze zaak, conform eerdere notities van de Europese Commissie, vastgesteld dat het hebben en houden van een schotelantenne slechts op zeer zwaarwegende gronden van algemeen belang mag worden beperkt. Onvoldoende zwaarwegend is in ieder geval dat schotelantennes als ontsierend worden ervaren en datzelfde geldt voor de vrees van precedentwerking. Daarbij heeft het EHRM bepaald dat pas sprake is van een reëel alternatief als dit alternatief minstens hetzelfde biedt als een schotelantenne. Voorts oordeelde het EHRM dat niet relevant is voor welke soort informatie de schotelantenne wordt gebruikt.

Door de directe werking van het EVRM is (de uitleg van) deze bepaling van toepassing in Nederland, ongeacht wat er in huurcontracten, huishoudelijke reglementen van VVE’s of convenanten met gemeenten is afgesproken.

Een volwaardig alternatief
Of iets een alternatief is, is niet aan de rechter te bepalen. Digitale televisie via een schotelantenne is niet te vergelijken met het internet. Net zo min dat kabeltelevisie als alternatief kan dienen voor een krant. Een alternatief is pas volwaardig als voor een gebruiker minimaal hetzelfde wordt aangeboden. Zonder beperkingen.

GSO oplossing
Huurders kiezen niet voor niets voor een satellietschotel. Het aanbod van radio en televisiezenders is enorm en vaak ook nog gratis (Free To Air) te ontvangen. De strijd die de verhuurder met haar klanten aangaat is een strijd om wildgroei van satellietschotels tegen te gaan, niet om klanten het recht om satelliettelevisie te ontnemen. GSO is satellietontvangst zonder individueel geplaatste satellietschotels. Oftewel een volwaardig alternatief.